You are currently viewing Hanuman Stotra to Increase Prana Sakthi

Hanuman Stotra to Increase Prana Sakthi

Hanuman Stotra to Increase Prana Sakthi

Namami Dootam Ramasya |
Sukhadham Cha Suradrumam ।
Peenavrutta Mahabaahum
Sarva Shatru Nivaranam || – (1)
———————————-
Nanaratna Samayuktham
Kundaladi Virajitham |
Sarvadabhista Dataram
Sataam Y Drudha Mahave || (2)
————————————
Vasinam Chakratirthasya
Dakshinastha Girou sadha |
Tungaam Bodhi Tarangasya
Vatena Pari Shobhithe || (3)
—————————————–
Nanadesha Gathai Sadbhihi Savya Manaam Nrupottamai |
Doopadeepadhi Nivedhyai Pancha Khadyaischa Saktitaha || (4)

Leave a Reply