Panchayudha Stotram

Spurath Sahasrara Sikathi Teevram

Sudarshanam Bhaskarakoti Tulyam

Suradvishaam Pranavinasi, Vishnoh

Chakram Sadaaham Saranam Prapadye|| (1)

Sudharshana Chakra

Vishnor Mukhothanila Puritasya

Yasya Dhvanir Danava Darpahamtha

Tam Paanchajanyam Sasikoti Shubram

Sankham Sadaaham Saranam Prapadye|| (2)

Paanchajanya is a divine conchshell used by Lord Sri Krishna. It wards off all evils and protects the person who listens or blows it.
Paanchajanya (Conchshell)

Hiranmayeem Meru Samaana Saaraam

Kaumodakeem Daitya Kulaika Hantreem

Vaikunta Vamaagra Karaabhimrushtaam

Gadaam Sadaaham Saranam Prapadye|| (3)

Kaomodaki (Mace)

Raksho Suraanaam Katinogra kanta

Chhedahkshara Chhonitha Digdadharam

Tam Namdakam Naama Hareh Pradeeptam

Khadgam Sadaaham Saranam Prapadye|| (4)

Namdakam

Yajyaninaada Sravanaat Suraanaam

Chetaamsi Nirmuktha Bhayaani Sadyah

Bhavanthi, Daityasani Baanavarshi

Sarjgam Sadaaham Saranam Prapadye|| (5)

Bow and arrow called Sarjgam. Lord Krishna Weapon
Sarjgam

Sasankha Chakram Sagadasi Sarjgam

Pitaambaram Kausthuba Vatsa Chihnam

Sriyaa Sametojwala Sobhitaamgam

Vishnum Sadaaham Saranam Prapadye|| (6)

Lord Vishnu With all his weapons. Remembering and visualizing him in all creatures will bring peace to life.
Lord Vishnu with Weapaons