PANCHAYUDHA STOTRAM:

Spurath Sahasrara Sikathi Teevram

Sudarshanam Bhaskarakoti Tulyam

Suradvishaam Pranavinasi, Vishnoh

Chakram Sadaaham Saranam Prapadye|| (1)

Vishnor Mukhothanila Puritasya

Yasya Dhvanir Danava Darpahamtha

Tam Paanchajanyam Sasikoti Shubram

Sankham Sadaaham Saranam Prapadye|| (2)

Hiranmayeem Meru Samaana Saaraam

Kaumodakeem Daitya Kulaika Hantreem

Vaikunta Vamaagra Karaabhimrushtaam

Gadaam Sadaaham Saranam Prapadye|| (3)

Raksho Suraanaam Katinogra kanta

Chhedahkshara Chhonitha Digdadharam

Tam Namdakam Naama Hareh Pradeeptam

Khadgam Sadaaham Saranam Prapadye|| (4)

Yajyaninaada Sravanaat Suraanaam

Chetaamsi Nirmuktha Bhayaani Sadyah

Bhavanthi, Daityasani Baanavarshi

Sarjgam Sadaaham Saranam Prapadye|| (5)

Sasankha Chakram Sagadasi Sarjgam

Pitaambaram Kausthuba Vatsa Chihnam

Sriyaa Sametojwala Sobhitaamgam

Vishnum Sadaaham Saranam Prapadye|| (6)