Mantras To Be Recited Daily:

Mantra to be recited when you woke up:

KARAGRE VASATHE LAKSHMI

KARA MADHYE SARASWATI ||

KARA MOOLETHU GOVINDAM

PRABHATHE KARA DARSHANAM ||


Mantra to be recited when keeping your foot on the floor after wake up mantra:

This mantra is paying obeisance to mother Earth.

SAMUDRA VASANE DEVI PARVATASTHALA MANDALE

VISHNU PATNIM NAMASTUBHYAM PADA SPARSHAM KSHAMASVAME ||


Mantra to be recited before taking bath:

Gange Cha Yamune Chiva Godavari Saraswati

Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidham Kuru ||


Mantra to be recited before taking food:

1. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnou Brahmanahutam

Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina ||

2. Aham Vaisvanaro Bhutva Praninaam Dehamasrithah

Pranaapana Samayukthah Pachaamyannam Chathurvidham ||

3. Asato Ma Sadgamaya

Tamaso Ma Jyothirgamaya

Mruthyorma Amruthamga maya ||

Om Santhih Santhih Santhih


Mantra to be recited before going to bed: (Prayer asking forgiveness to Supreme God)

Karacharana Krutam Va Karma Vakkayajam Va

Sravan Nayanajam Va Manasam Vaparadham |

Vihita Mavihitam Va Sarvametath Kshamasva

Siva Siva Karunaabdhe Sri Mahadeva Sambho ||


Mantras | Tags: bathing mantra, daily mantra, daily prayers, food mantra, forgiveness mantra, happy life mantras, morning mantra

Leave a Reply